Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

3. Με τη συντονισμένη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Σχολής Κωφών και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, η Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα θα καταγραφεί, μέσα σε πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.