Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο –

«Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα» σημαίνει οπτικό κώδικα επικοινωνίας, που χρησιμοποιείται, είτε ως το μοναδικό, είτε ως επιπρόσθετο της ομιλίας μέσο επικοινωνίας, μεταξύ κωφών και άλλων ατόμων, με βάση την ελληνική νοηματική γλώσσα, όπως έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιείται στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη μητρική γλώσσα καταγωγής των ατόμων αυτών, ο οποίος κώδικας στηρίζεται είτε σε διάφορες κινήσεις των δακτύλων, περιλαμβανομένων και κινήσεων του δακτυλικού αλφαβήτου που περιέχεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, ή των χεριών ή της κεφαλής ή του υπόλοιπου σώματος, είτε σε διάφορες εκφράσεις του προσώπου, ή και σε συνδυασμό τέτοιων κινήσεων και εκφράσεων, που συμβολίζουν διάφορα, αντίστοιχα, νοήματα˙

«κωφό άτομο» σημαίνει άτομο, του οποίου ο ουδός της ακοής του, κατά μέσον όρο στις συχνότητες 500Hz, 1 KHz και 2KHz, είναι μεγαλύτερος των 55dB (ντεσιμπέλ) στο καλύτερό του αυτί˙

«Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου» σημαίνει το νομικό πρόσωπο, μ΄ αυτή την επωνυμία, που είναι εγγεγραμμένο ως σωματείο με αριθμό εγγραφής 2682 δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου˙

«Σχολή Κωφών» σημαίνει το ειδικό σχολείο για κωφά άτομα, που λειτουργεί από το έτος 1953 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δυνάμει του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.