Πιστοποιητικό Γνώσης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

5. Για σκοπούς ικανοποίησης των απαιτήσεων σχεδίων υπηρεσίας, που θα γίνουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται ότι γνωρίζει την Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, στο επίπεδο που απαιτεί το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Γνώσης της γλώσσας αυτής, στο αντίστοιχο επίπεδο, που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με διαδικασία που περιέχεται σε Οδηγίες του Υπουργού.