Χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης μέτρων

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε υιοθέτηση μέτρων για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου, μέσα από χρονοδιάγραμμα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Μεταξύ των μέτρων που θα καθορισθούν δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να περιλαμβάνεται η ετοιμασία του νομικού πλαισίου για –

(α) την παροχή διευκολύνσεων σε κωφά άτομα για την εκμάθηση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας˙

(β) την παροχή διευκολύνσεων για τη χρήση διερμηνέων από κωφά άτομα ή χάριν τέτοιων ατόμων˙

(γ) την έκδοση Εγχειριδίου της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, με βάση την καταγραφή της που θα γίνει δυνάμει του άρθρου 3, με τρόπο που να διευκολύνεται η εκμάθηση και χρήση της γλώσσας αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο˙

(δ) την ανανεωμένη και βελτιωμένη επανέκδοση του Εγχειριδίου αυτού ανά τριετία και τη δωρεάν παροχή του σε κωφά άτομα, στους δασκάλους τους και στους διερμηνείς τους˙

(ε) την υποχρέωση για πρόσληψη, από τη Σχολή Κωφών, δασκάλων της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας˙ και

(στ) την προσθήκη της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας στις προαιρετικές γλώσσες που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία.