ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 2)

Δακτυλικό Αλφάβητο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας