Προοίμιο

Επειδή αφενός μεν από το Δεκέμβριο του 1963 η τουρκική κοινότητα αρνείτο να συμμετάσχει και αποσύρθηκε από τα συνταγματικά όργανα της πολιτείας και αρνείτο να μετέχει στα της διαχείρισης δημ?σιων υποθέσεων της πολιτείας δι’ εκλεγμένων αντιπροσώπων της, αφετέρου δε συνεχίζει να υφίσταται η έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 και η τουρκική κοινότητα βρίσκεται σε έδαφος της Δημοκρατίας που είναι υπό τουρκική κατοχή και δε συμμετέχει στα συνταγματικά όργανα και λειτουργίες,

Και επειδή η ως άνω κατάσταση πραγμάτων καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ρυθμίσεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που προβλέπουν περί χωριστής εκλογής από την ελληνική και τουρκική κοινότητα δικών της αντιπροσώπων στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα σε χωριστές εκλογές διενεργούμενες μεταξύ εκλογέων της κάθε κοινότητας εγγεγραμμένων σε χωριστό ελληνικό και τουρκικό εκλογικό κατάλογο, αντιστοίχως,

Και επειδή, συνεπεία της ως άνω κατάστασης πραγμάτων, μικρός αριθμός προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και καθίσταται αδύνατη από αυτή την άποψη η λειτουργία δημοκρατικών συνταγματικών θεσμών και η απρόσκοπτη λειτουργία της πολιτείας και ουσιωδών υπηρεσιών της,

Και επειδή καθίσταται αναγκαίο για την πολιτεία να πάρει μέτρα,  για να ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που διασφαλίζονται στο σύνταγμα, όπως και συμμόρφωση της Δημοκρατίας με διεθνείς της δεσμεύσεις που άπτονται των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών και συμμόρφωσή της με Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2004, σε ατομική προσφυγή προσώπου που ανήκει στην πιο πάνω κατηγορία,

Και επειδή είναι επάναγκες, για τη λειτουργία δημοκρατικών συνταγματικών θεσμών, για την απρόσκοπτη λειτουργία της πολιτείας και ουσιωδών υπηρεσιών της και για την υποστύλωση των δημοκρατικών θεσμών, όπως ληφθούν προσωρινά νομοθετικά μέτρα, για να ασκούν τα πιο πάνω πρόσωπα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέχρι να εκφέρει ο κυπριακός λαός άποψη γι’ αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας.

Γι’ αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άσκησης του Δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι από Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας που Έχουν Συνήθη Διαμονή σε Ελεύθερο Έδαφος της Δημοκρατίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2006.

Ερμηνεία.

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Εκλογικός Νόμος» σημαίνει τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο ο οποίος δυνατόν να τον αντικαταστήσει ή τροποποιήσει.

«Οι Νόμοι» σημαίνει  όλους τους Νόμους που αναφέρονται πιο κάτω και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο ο οποίος δυνατόν να  αντικαταστήσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε από αυτούς -

(α) τον περί Δήμων Νόμο.

(β) τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

(γ) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο.

(δ) τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο.

«σκοποί του Εκλογικού Νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζειν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκλογικού Νόμου, στις πιο κάτω εκλογές:

(α) σε εκλογές για εκλογή μελών της Βουλής των  Αντιπροσώπων, οι οποίες διέπονται από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

(β) σε εκλογές για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, οι  οποίες διέπονται από τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και  Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο και διεξάγονται δυνάμει  και σύμφωνα με αυτόν.

(γ) σε εκλογές για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών  συμβούλων, οι οποίες διέπονται από τον περί Δήμων Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

(δ) σε εκλογές για την εκλογή κοινοταρχών και κοινοτικών  συμβουλίων, οι οποίες διέπονται από τον περί Κοινοτήτων  Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

«σκοποί των Νόμων» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή  συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζειν στην έκταση που αυτό δε διέπεται από τον Εκλογικό Νόμο, αλλά  από τους Νόμους.

«σκοποί των Νόμων που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων,

(α) ως βουλευτής, δυνάμει και σύμφωνα με τον περί  Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, σε  βουλευτικές εκλογές που διέπονται από τον εν λόγω Νόμο  και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν,

(β) ως δήμαρχος και μέλος δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει και  σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, σε δημοτικές εκλογές που  διέπονται από τον εν λόγω Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν,

(γ) ως κοινοτάρχης και μέλος κοινοτικού συμβουλίου, δυνάμει  και σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, σε κοινοτικές  εκλογές που διέπονται από τον εν λόγω Νόμο και διεξάγονται  δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

Πεδίο εφαρμογής.

3.-(1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με πολίτες της  Δημοκρατίας που είναι μέλη της τουρκικής κοινότητας και έχουν, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ή μετά, τη συνήθη διαμονή τους σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με  πολίτες μέλη της τουρκικής κοινότητας που διαμένουν σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας περιστασιακά ή από καιρού εις καιρόν ή εκτάκτως ή εν γένει προσωρινά και κατά συνέπεια δεν ικανοποιούν την προϋπόθεση της συνήθους διαμονής σε ελεύθερο  έδαφος της Δημοκρατίας που αναφέρεται πιο πάνω και δεν εμπίπτουν έτσι στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

Εφαρμογή και ερμηνεία του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων.

4.-(1)  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος  Νόμου, για τους σκοπούς του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων  που αφορούν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και τους  σκοπούς των Νόμων-

(α) στους πολίτες της Δημοκρατίας στους οποίους εφαρμόζονται  οι πιο πάνω Νόμοι περιλαμβάνονται και οι πολίτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 3, και οι διατάξεις τους θα διαβάζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται αναλόγως.

(β) οι διατάξεις του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων θα ισχύουν και εφαρμόζονται από όλες τις απόψεις αναφορικά και με πολίτες της Δημοκρατίας που, σύμφωνα με το άρθρο 3, εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εκτός αν, και στην έκταση που, προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), κάθε διάταξη στον Εκλογικό Νόμο και στους Νόμους η οποία αφορά ή αναφέρεται σε διαμονή ή διεύθυνση ή κατοικία ή σε εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα στην Κύπρο ή στη Δημοκρατία θα διαβάζεται και ερμηνεύεται ότι σημαίνει διαμονή, διεύθυνση, κατοικία, εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας, όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης σε σχέση με πολίτη της Δημοκρατίας στον οποίο  εφαρμόζεται ο Εκλογικός Νόμος και οι Νόμοι δυνάμει του εδαφίου (1).

Εκλογικό δικαίωμα και προσόντα κτήσης του.

5.  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας μέλος της τουρκικής κοινότητας που, σύμφωνα με το άρθρο 3, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, για το λόγο ότι  έχει τη συνήθη διαμονή του σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας, υπό την έννοια του εν λόγω άρθρου, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν για τους σκοπούς του  Εκλογικού Νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν και τους σκοπούς των Νόμων, εφόσον μέχρι την ημερομηνία κτήσης των εκλογικών προσόντων, όπως αυτή καθορίζεται στον Εκλογικό Νόμο, συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και έχει επίσης τη συνήθη διαμονή του σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας για περίοδο έξι μηνών αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία κτήσης των εκλογικών προσόντων.

Εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο.

6.  Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το άρθρο 5, δύναται να εγγράφεται σε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος προβλέπεται, ετοιμάζεται, καταρτίζεται και ενσωματώνεται στον εκλογικό κατάλογο δυνάμει και σύμφωνα με τον Εκλογικό Νόμο, τηρουμένης της προς τούτο διαδικασίας εγγραφής που διαλαμβάνεται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι πολίτης που άσκησε το δικαίωμά του δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 97 του Εκλογικού Νόμου.