Εφαρμογή και ερμηνεία του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων.

4.-(1)  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος  Νόμου, για τους σκοπούς του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων  που αφορούν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και τους  σκοπούς των Νόμων-

(α) στους πολίτες της Δημοκρατίας στους οποίους εφαρμόζονται  οι πιο πάνω Νόμοι περιλαμβάνονται και οι πολίτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 3, και οι διατάξεις τους θα διαβάζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται αναλόγως.

(β) οι διατάξεις του Εκλογικού Νόμου και των Νόμων θα ισχύουν και εφαρμόζονται από όλες τις απόψεις αναφορικά και με πολίτες της Δημοκρατίας που, σύμφωνα με το άρθρο 3, εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εκτός αν, και στην έκταση που, προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), κάθε διάταξη στον Εκλογικό Νόμο και στους Νόμους η οποία αφορά ή αναφέρεται σε διαμονή ή διεύθυνση ή κατοικία ή σε εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα στην Κύπρο ή στη Δημοκρατία θα διαβάζεται και ερμηνεύεται ότι σημαίνει διαμονή, διεύθυνση, κατοικία, εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας, όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης σε σχέση με πολίτη της Δημοκρατίας στον οποίο  εφαρμόζεται ο Εκλογικός Νόμος και οι Νόμοι δυνάμει του εδαφίου (1).