Εκλογικό δικαίωμα και προσόντα κτήσης του.

5.  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας μέλος της τουρκικής κοινότητας που, σύμφωνα με το άρθρο 3, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, για το λόγο ότι  έχει τη συνήθη διαμονή του σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας, υπό την έννοια του εν λόγω άρθρου, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν για τους σκοπούς του  Εκλογικού Νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν και τους σκοπούς των Νόμων, εφόσον μέχρι την ημερομηνία κτήσης των εκλογικών προσόντων, όπως αυτή καθορίζεται στον Εκλογικό Νόμο, συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και έχει επίσης τη συνήθη διαμονή του σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας για περίοδο έξι μηνών αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία κτήσης των εκλογικών προσόντων.