Πεδίο εφαρμογής.

3.-(1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με πολίτες της  Δημοκρατίας που είναι μέλη της τουρκικής κοινότητας και έχουν, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ή μετά, τη συνήθη διαμονή τους σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με  πολίτες μέλη της τουρκικής κοινότητας που διαμένουν σε ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας περιστασιακά ή από καιρού εις καιρόν ή εκτάκτως ή εν γένει προσωρινά και κατά συνέπεια δεν ικανοποιούν την προϋπόθεση της συνήθους διαμονής σε ελεύθερο  έδαφος της Δημοκρατίας που αναφέρεται πιο πάνω και δεν εμπίπτουν έτσι στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.