Ερμηνεία.

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Εκλογικός Νόμος» σημαίνει τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο ο οποίος δυνατόν να τον αντικαταστήσει ή τροποποιήσει.

«Οι Νόμοι» σημαίνει  όλους τους Νόμους που αναφέρονται πιο κάτω και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο ο οποίος δυνατόν να  αντικαταστήσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε από αυτούς -

(α) τον περί Δήμων Νόμο.

(β) τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

(γ) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο.

(δ) τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο.

«σκοποί του Εκλογικού Νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζειν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκλογικού Νόμου, στις πιο κάτω εκλογές:

(α) σε εκλογές για εκλογή μελών της Βουλής των  Αντιπροσώπων, οι οποίες διέπονται από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

(β) σε εκλογές για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, οι  οποίες διέπονται από τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και  Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο και διεξάγονται δυνάμει  και σύμφωνα με αυτόν.

(γ) σε εκλογές για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών  συμβούλων, οι οποίες διέπονται από τον περί Δήμων Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

(δ) σε εκλογές για την εκλογή κοινοταρχών και κοινοτικών  συμβουλίων, οι οποίες διέπονται από τον περί Κοινοτήτων  Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.

«σκοποί των Νόμων» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή  συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζειν στην έκταση που αυτό δε διέπεται από τον Εκλογικό Νόμο, αλλά  από τους Νόμους.

«σκοποί των Νόμων που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι» σημαίνει κάθε θέμα και ζήτημα που αφορά ή συνδέεται με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων,

(α) ως βουλευτής, δυνάμει και σύμφωνα με τον περί  Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, σε  βουλευτικές εκλογές που διέπονται από τον εν λόγω Νόμο  και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν,

(β) ως δήμαρχος και μέλος δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει και  σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, σε δημοτικές εκλογές που  διέπονται από τον εν λόγω Νόμο και διεξάγονται δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν,

(γ) ως κοινοτάρχης και μέλος κοινοτικού συμβουλίου, δυνάμει  και σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, σε κοινοτικές  εκλογές που διέπονται από τον εν λόγω Νόμο και διεξάγονται  δυνάμει και σύμφωνα με αυτόν.