ΤΜΗΜΑ V ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εμπιστευτικές πληροφορίες

17. -(1) (α) Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές.

(β) Η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω μελών ανεξάρτητα από τον τόπο όπου αυτά βρίσκονται.

(γ) Το εποπτικό ή το διοικητικό όργανο μιας SCE, κατόπιν διαβούλευσης με την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων, αποφασίζει ποια θέματα καλύπτονται από εμπιστευτικότητα καθώς και τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους.

(2) Το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας δεν έχει υποχρέωση να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων ή τους εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, για θέματα που-

(α) Είναι τέτοιας φύσης ώστε, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, η διάδοσή τους θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της SCE ή, ανάλογα με την περίπτωση, της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή θα τους προξενούσε ζημία,

(β) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που καθορίζονται από αυτήν.

(3) Ο Έφορος, μετά από αίτηση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων επί θεμάτων, τα οποία θεωρούνται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ως εμπιστευτικά.

(4) Oποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (3) μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας :

Νοείται ότι καθόλη την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους

18. -(1)Το αρμόδιο όργανο της SCE και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζόμενων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

(2) Το εδάφιο (1) ισχύει και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της SCE και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζόμενους.

Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων

19. -(1) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, στα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης και στους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν στο εποπτικό ή στο διοικητικό όργανο της SCE και οι οποίοι εργάζονται σ' αυτήν, στις θυγατρικές ή στις εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα νομική οντότητα παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, προστασία και εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή σχετικής πρακτικής.

(2) Η προστασία που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, σε κάθε άλλη συνεδρίαση που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, καθώς και την καταβολή του μισθού τους για τα μέλη που αποτελούν τμήμα του προσωπικού της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή της SCE ή των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της κατά τη διάρκεια της απουσίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Καταστρατήγηση διαδικασιών

20. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε SCE να στερήσει από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να συμμετέχουν στα της SCE ή να τους αρνηθεί αυτό το δικαίωμα.

Αδικήματα και ποινές

21. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών ή σε ποινή προστίμου μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές μαζί.