ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

12.  (1)  Η αίτηση για χορήγηση νομικής αρωγής υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)  Η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση για γεγονότα, στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στη λήψη απόφασης.

(3)  Η αίτηση δύναται επιπρόσθετα να περιλαμβάνει έκθεση με γεγονότα που να δικαιολογούν την έγερση αστικής αγωγής για τους σκοπούς του άρθρου 10 καθώς και για το διεκδικούμενο με αγωγή, ποσό.

Λήψη και γνωστοποίηση απόφασης.

13.  (1)  Η Επιτροπή  λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση νομικής αρωγής σε αιτητή δυνάμει του παρόντος Νόμου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

(2)  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση δεν επαρκούν για να ληφθεί απόφαση, δύναται να ζητήσει την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων από τον αιτητή:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη νομικής αρωγής σε αιτητή και να του τη γνωστοποιήσει το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Καθορισμός ποσού νομικής αρωγής.

14.  (1)  Η Επιτροπή όταν λάβει απόφαση ότι ο αιτητής δικαιούται νομικής αρωγής δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγεί σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό αναλόγως του ύψους του διεκδικουμένου ποσού αγωγής, σύμφωνα με το  Παράρτημα Α.

(2)  Η καταβολή  του ποσού της νομικής αρωγής γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την προσκόμιση στην Επιτροπή από το δικαιούχο ή τον δικηγόρο του, πιστοποιημένου αντίγραφου της καταχωρηθείσας αστικής αγωγής και η  δεύτερη με την προσκόμιση από το δικαιούχο ή το δικηγόρο του βεβαίωσης ότι η ακρόαση της υπόθεσης στην οποία αφορά η νομική αρωγή έχει αρχίσει.

Ανάκληση απόφασης.

15.  Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για χορήγηση νομικής αρωγής όταν διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου, οπότε ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο το ποσό που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής.