ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιστροφή καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση ανάκτησης εξόδων.

16.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάζει έξοδα υπέρ  επιτυχόντος δικαιούχου και  εφόσον τα επιδικασθέντα έξοδα ανακτώνται από  αυτόν, οποιοδήποτε ποσό κατεβλήθη σε δικαιούχο για σκοπούς νομικής αρωγής επιστρέφεται στο Ταμείο.

Αδικήματα και ποινές.

17.  (1)  Πρόσωπο, το οποίο για να εξασφαλίσει νομική αρωγή είτε για το ίδιο είτε για άλλο πρόσωπο με βάση τον παρόντα Νόμο προβαίνει, προφορικά ή γραπτά, σε ψευδή δήλωση ή παράσταση ή αποκρύπτει ουσιώδες γεγονός, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Δικαστήριο, το οποίο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον προσώπου, δύναται επιπροσθέτως της επιβληθείσας ποινής να διατάξει το πρόσωπο αυτό να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής.

Έκδοση Κανονισμών.

18.  Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχόμενου της αίτησης και της δήλωσης αντίστοιχα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12.