ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού

13.-(1) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι ακόλουθες πράξεις σε σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό της ποικιλίας στην οποία έχει χορηγηθεί προστασία απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου:

(α)Παραγωγή ή αναπαραγωγή (πολλαπλα-σιασμός)·

(β)επεξεργασία με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγής·

(γ)προσφορά για πώληση·

(δ)πώληση ή άλλη προώθηση στην αγορά·

(ε)εξαγωγή·

(στ)εισαγωγή·

(ζ)αποθήκευση για οποιοδήποτε από τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ).

(2) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών και τμημάτων των φυτών τα οποία παράχθηκαν μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε λογική ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Σε σχέση με ποικιλίες ενός καθοριζόμενου φυτικού γένους ή είδους και τηρουμένων των άρθρων 14 και 15 οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε σχέση με προϊόντα που παράχθηκαν άμεσα από συγκομισθέν υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία που εμπίπτουν μέσα στις διατάξεις του εδαφίου (2) μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης του εν λόγω συγκομισθέντος υλικού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω συγκομισθέν υλικό.

(4) Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται δυνάμει των εδαφίων, (2) ή (3) σε όρους και περιορισμούς.

(5) (α) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) τυγχάνουν επίσης εφαρμογής αναφορικά με -

(i)ποικιλίες οι οποίες προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία όταν η τελευταία δεν είναι η ίδια που προέρχεται ουσιαστικά από άλλη ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία·

(ii)ποικιλίες οι οποίες δεν διακρίνονται με σαφήνεια σύμφωνα με το άρθρο 7 από την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία·

(iii)ποικιλίες των οποίων η παραγωγή απαιτεί την επαναλαμβανόμενη χρήση της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), ποικιλία πρέπει να θεωρείται ως να προέρχεται απευθείας από άλλη ποικιλία («την αρχική ποικιλία») όταν·

(i)είναι κατ’ υπεροχή προερχόμενη από την αρχική ποικιλία, ή από ποικιλία η οποία είναι η ίδια προερχόμενη κατ’ υπεροχή από την αρχική ποικιλία, και διατηρεί την εκδήλωση των βασικών χαρακτηριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας·

(ii)είναι διακεκριμένη με σαφήνεια από την αρχική ποικιλία· και

(iii)εκτός από τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η ποικιλία προέρχεται απευθείας από την αρχική ποικιλία, συμφωνεί με την αρχική ποικιλία στην εκδήλωση των βασικών χαρακτη-ριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή το συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας.

(γ) Ποικιλίες που προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία μπορούν να δημιουργούνται για παράδειγμα με την επιλογή μιας φυσικής ή τεχνητής μετάλλαξης, ή μιας σωματοκλωνικής παραλλαγής με την επιλογή μιας επί μέρους παραλλαγής που διαφέρει από τα φυτά της αρχικής ποικιλίας, με επαναδιασταύρωση, ή με τη μετατροπή μιας ποικιλίας με γενετική μηχανική.

Εξαιρέσεις στο δικαίωμα του δημιουργού

14. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν καλύπτει-

(α)Πράξεις οι οποίες γίνονται ιδιωτικά και για μη εμπορικούς σκοπούς·

(β)πράξεις οι οποίες γίνονται για πειραματικούς σκοπούς·

(γ)πράξεις οι οποίες γίνονται για το σκοπό δημιουργίας άλλων ποικιλιών· και

(δ)πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 13, σε σχέση με τέτοιες άλλες ποικιλίες, εκτός όταν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

Περιορισμοί του δικαιώματος του δημιουργού

15.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού δεν καλύπτει πράξεις οι οποίες αφορούν κάθε υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία ή σε ποικιλία, η οποία καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η οποία πωλήθηκε ή προωθήθηκε διαφορετικά στο εμπόριο από τον δημιουργό ή με συγκατάθεση του στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή σε κάθε υλικό το οποίο παράγεται από το εν λόγω υλικό, εκτός αν τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν:

(α)Περαιτέρω πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης ποικιλίας· ή

(β)εξαγωγή υλικού της ποικιλίας, η οποία καθιστά δυνατό τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας, σε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει ποικιλίες του φυτικού γένους ή είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, εκτός όταν το εξαγόμενο υλικό είναι για σκοπούς τελικής κατανάλωσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), “υλικό” σε σχέση με ποικιλία σημαίνει:

(α)Οποιαδήποτε μορφή πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β)συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών ή τμημάτων των φυτών· και

(γ)κάθε προϊόν το οποίο προέρχεται κατευθείαν από το συγκομιζόμενο υλικό.

Ανεξαρτησία του δικαιώματος δημιουργού από μέτρα ρύθμισης του εμπορίου

16. Το δικαίωμα δημιουργού είναι ανεξάρτητο από κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για να ρυθμίζει την παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή τέτοιου υλικού.

Διάρκεια και προσωρινή προστασία του δικαιώματος δημιουργού

17.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού ημερολογιακού έτους το οποίο ακολουθεί τη χορήγηση του, ενώ όταν πρόκειται για δέντρα και αμπέλια, το δικαίωμα εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού πέμπτου έτους από το έτος παροχής της προστασίας.

(2) Σε σχέση με την περίοδο μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, ο αιτών δικαιούται σε δίκαιη αμοιβή από κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προέβη σε πράξεις οι οποίες, όταν χορηγηθεί του δικαίωμα του δημιουργού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δημιουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.