ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Προϋποθέσεις προστασίας

5. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού χορηγείται όταν η ποικιλία είναι -

(α)νέα·

(β)διακεκριμένη·

(γ)ομοιογενής.

(δ)σταθερή· και

(ε)έχει ονομασία που καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.

(2) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού νοουμένου ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις τυπικές διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και πληρώνει τα καθορισμένα τέλη.

Καινοτομία

6. (1) Η ποικιλία είναι νέα αν, κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό ή συγκομιζόμενο υλικό της ποικιλίας δεν πωλήθηκε ή διανεμήθηκε σε άλλους, με τη συγκατάθεση του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, για σκοπούς εκμετάλλευσης της ποικιλίας:

(α)Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας για περισσότερο από ένα έτος· και

(β)σε εδαφική περιφέρεια άλλη από εκείνη της Δημοκρατίας για περισσότερο από τέσσερα έτη ή στην περίπτωση δέντρων και αμπελιών για περισσότερο από έξι έτη.

(2) Η καινοτομία δε χάνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πώλησης ή διάθεσης σε άλλους:

(α)Η οποία προήλθε από οποιαδήποτε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του· ή

(β)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στην ποικιλία· ή

(γ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο πολλαπλασιάζει συγκεκριμένη ποικιλία εκ μέρους του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, νοουμένου ότι η ιδιοκτησία στο πολλαπλασιαζόμενο υλικό επιστρέφει στο δημιουργό ή το δικαιοδόχο του και νοουμένου ότι το πολλαπλασιαζόμενο υλικό δε χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλης ποικιλίας· ή

(δ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο αναλαμβάνει δοκιμές επί εδάφους ή εργαστηριακές δοκιμές, ή μικρής κλίμακας δοκιμές επεξεργασίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποικιλίας· ή

(ε)η οποία αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης μιας νομικής ή διοικητικής υποχρέωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιολογική ασφάλεια ή την καταχώρηση ποικιλιών σε εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο· ή

(στ)η οποία περιλαμβάνει συγκομιζόμενο υλικό το οποίο είναι υποπροϊόν ή πλεονασματικό προϊόν της δημιουργίας της ποικιλίας ή των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (ε) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι το εν λόγω υλικό πωλείται ή διατίθεται χωρίς προσδιορισμό ταυτότητας της ποικιλίας, για σκοπούς κατανάλωσης.

Διακεκριμένη ποικιλία

7.-(1) Η ποικιλία είναι διακεκριμένη αν διακρίνεται με σαφήνεια από κάθε άλλη κοινώς γνωστή ποικιλία κατά το χρόνο της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας.

(2) Η καταχώρηση σε οποιαδήποτε χώρα αίτησης για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ή για καταχώρηση στον οικείο εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο πρέπει να θεωρείται ότι καθιστούν την ποικιλία η οποία είναι αντικείμενο της αίτησης κοινώς γνωστή από την ημερομηνία της αίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί στη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού ή στην καταχώρηση στον κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η κοινώς γνωστή ποικιλία μπορεί επίσης να αποδεικνύεται με αναφορά σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η καταχώρηση της ποικιλίας σε μητρώο των ποικιλιών το οποίο τηρείται από αναγνωρισμένο οργανισμό/υπηρεσία ή συμπερίληψη της ποικιλίας σε συλλογή αναφοράς.

Ομοιογένεια

8. Η ποικιλία θεωρείται ομοιογενής αν λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής η οποία δυνατό να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοειδής στα σχετικά της χαρακτηριστικά.

Σταθερότητα

9. Η ποικιλία θεωρείται σταθερή αν τα σχετικά της χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα μετά από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, στην περίπτωση ενός ειδικού πολλαπλασιαστικού κύκλου, στο τέλος καθενός τέτοιου κύκλου.