Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας και των Λειτουργιών του Ελέγχου της Υγιεινής του Κρέατος από το Κεντρικό Σφαγείο στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κεντρικό Σφαγείο» σημαίνει το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Σφαγείων Νόμων του 1981 μέχρι 1996·

«Συμβούλιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί Σφαγείων Νόμους του 1981 μέχρι 1996·

«Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» σημαίνει το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Κεντρικού Σφαγείου ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε καθήκοντα σχετικά με τις λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος.

Μεταφορά της αρμοδιότητας και των λειτουργιών του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος

3.-(1) Η αρμοδιότητα και οι λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Κεντρικό Σφαγείο, δυνάμει των περί Σφαγείων Νόμων του 1981 μέχρι 1996, μεταβιβάζονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και οι θέσεις οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα μαζί με το προσωπικό το οποίο σήμερα τις κατέχει και ασκεί καθήκοντα σχετικά με την εν λόγω αρμοδιότητα και τις εν λόγω λειτουργίες μεταφέρονται στο εν λόγω Τμήμα.

(2) Οι θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το εδάφιο (1), με την κένωσή τους, για οποιοδήποτε λόγο, καταργούνται και αντικαθίστανται με ίσο αριθμό θέσεων Κτηνιατρικού Λειτουργού ή Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, ανάλογα με την περίπτωση, ή σε περίπτωση που αυτές δεν υφίστανται με θέσεις που αντικατέστησαν αυτές.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

4. Κάθε υπάλληλος, πριν τη μεταφορά του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της νέας θέσεως του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει εγγράφως προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι έχει αφυπηρετήσει για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δικαιούται σε τέτοια ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό 35 των περί του Κεντρικού Σφαγείου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1989.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

5.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 μέχρι 2001 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους Δημόσιους Υπαλλήλους γενικά, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1990 μέχρι 2001 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) Κάθε υπάλληλος, που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου του 1997 μέχρι 2001, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

6. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Συμβουλίου και των υπαλλήλων σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 3, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπιστεί.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3(1))

 

(α) Μία θέση Προϊσταμένου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας – Κλίμακα Α9-11.

(β) Μία θέση Κτηνιάτρου – Κλίμακα Α8-10.

(γ) Τέσσερις θέσεις Κρεοσκόπου – Κλίμακα Α8-10.

(δ) Δύο θέσεις Κρεοσκόπου – Κλίμακα Α4-7.