Μεταφορά της αρμοδιότητας και των λειτουργιών του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος

3.-(1) Η αρμοδιότητα και οι λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Κεντρικό Σφαγείο, δυνάμει των περί Σφαγείων Νόμων του 1981 μέχρι 1996, μεταβιβάζονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και οι θέσεις οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα μαζί με το προσωπικό το οποίο σήμερα τις κατέχει και ασκεί καθήκοντα σχετικά με την εν λόγω αρμοδιότητα και τις εν λόγω λειτουργίες μεταφέρονται στο εν λόγω Τμήμα.

(2) Οι θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το εδάφιο (1), με την κένωσή τους, για οποιοδήποτε λόγο, καταργούνται και αντικαθίστανται με ίσο αριθμό θέσεων Κτηνιατρικού Λειτουργού ή Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, ανάλογα με την περίπτωση, ή σε περίπτωση που αυτές δεν υφίστανται με θέσεις που αντικατέστησαν αυτές.