Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

4. Κάθε υπάλληλος, πριν τη μεταφορά του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της νέας θέσεως του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει εγγράφως προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι έχει αφυπηρετήσει για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δικαιούται σε τέτοια ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό 35 των περί του Κεντρικού Σφαγείου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1989.