Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

5.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 μέχρι 2001 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους Δημόσιους Υπαλλήλους γενικά, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1990 μέχρι 2001 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) Κάθε υπάλληλος, που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου του 1997 μέχρι 2001, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.