Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

6. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Συμβουλίου και των υπαλλήλων σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 3, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπιστεί.