Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κεντρικό Σφαγείο» σημαίνει το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Σφαγείων Νόμων του 1981 μέχρι 1996·

«Συμβούλιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί Σφαγείων Νόμους του 1981 μέχρι 1996·

«Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» σημαίνει το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Κεντρικού Σφαγείου ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε καθήκοντα σχετικά με τις λειτουργίες του ελέγχου της υγιεινής του κρέατος.