ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ
Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση

25.—(1) Μία αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία με τη μορφή υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας που εγγράφεται δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, κατόπιν άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, που της χορηγείται από τον Έφορο και της επιτρέπει τη διεξαγωγή εργασιών σε συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους, όπως αυτοί καθορίζονται στα δύο Παραρτήματα, Πρώτο και Δεύτερο, που συνάπτονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο. Επί της υποβαλλόμενης αιτήσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου.

(3) Η χορήγηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστιών εργασιών σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση

26. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δε χορηγείται από τον Έφορο σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση εκτός εάν αυτός ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβληθεί έγκυρη κατά νόμο αίτηση, συνυποβλήθηκαν τα αναγκαία έγγραφα και καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος·

(β) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση είναι εξουσιοδοτημένη στην έδρα της στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους που αναφέρονται στην αίτηση της για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών εντός της Δημοκρατίας-

(γ) έχει διορίσει γενικό αντιπρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος Νόμου-

(δ) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση έχει στην έδρα της καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ίσο τουλάχιστο με το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου-

(ε) διαθέτει στη Δημοκρατία στοιχεία του ενεργητικού της για ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ήμισυ του ελάχιστου ορίου εγγυητικού κεφαλαίου, που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου και έχει καταθέσει στη Δημοκρατία το ένα τέταρτο του ελάχιστου αυτού ορίου ως εγγύηση, κατά τα οριζόμενα στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου·

(στ) έχει υποβάλει τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που διαλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται από Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(ζ) έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι—

(i) θα διαθέτει περιθώριο φερεγγυότητας αναφορικά με τις εργασίες του υποκαταστήματος ή της αντιπροσωπείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του παρόντος Νόμου-

(ii) εντός δύο μηνών από της χορηγήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, θα έχει δημιουργήσει στη Δημοκρατία κατάλληλη διοικητική και λογιστική οργάνωση, που θα της παρέχει τη δυνατότητα να καταρτίζει λογαριασμούς για τις εργασίες της που διεξάγονται στη Δημοκρατία και να τηρεί στη Δημοκρατία τα απαιτούμενα στοιχεία για τις εργασίες αυτές-

(iii) θα δημιουργεί και επενδύει τα απαιτούμενα τεχνικά αποθέματα αναφορικά με τις διεξαγόμενες στη Δημοκρατία εργασίες της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος Νόμου-

(iv) το υποκατάστημα ή η αντιπροσωπεία, εφόσον ασκεί ασφαλιστικούς κλάδους οι οποίοι καθίστανται διά νόμου υποχρεωτικοί, αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας και πριν την έναρξη των εργασιών της στη Δημοκρατία, θα ενταχθεί κατόπιν συμφωνίας σε ταμείο ασφαλιστών ή άλλο παρόμοιο οργανισμό αναγνωριζόμενο ή προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία· και

(ν) προκειμένου περί επιχειρήσεως που θα διεξάγει εργασίες στον Κλάδο Ζωής ή ασφαλιστικές εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως και η οποία προτίθεται να εκδίδει συμβόλαια που καλύπτουν κινδύνους στους κλάδους ατυχημάτων και ασθενειών με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, θα διορίσει εσωτερικό αναλογιστή που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου και μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της ενάρξεως των εργασιών της, εντεταλμένο αναλογιστή, που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος Νόμου·

(η) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση θα παρέχει εχέγγυα ότι θα ασκεί τις εργασίες της στη Δημοκρατία σύμφωνα με υγιείς ασφαλιστικές αρχές και κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη·

(θ) προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης,  έχει διορίσει εντεταλμένο αναλογιστή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της ενάρξεως των εργασιών της, ο οποίος διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 97·

(θ) σε περίπτωση προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησης της και, προκειμένου περί επιχείρησης πουσκοπό έχει την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο ευθύνης από μηχανοκίνητα οχήματα, η επιχείρηση προβαίνει στον διορισμό αντιπροσώπου για διακανονισμό απαιτήσεων σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός της ∆ημοκρατίας, οι προϋποθέσεις διορισμού και οιαρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται σε Κανονισμούς, ανακοινώνοντας γραπτώς στον Έφορο το όνομα και τη διεύθυνση του.

Άδεια προς επέκταση των εργασιών αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης

27.—(1) Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης που κατέχει ήδη άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, εκτός κατόπιν σχετικής άδειας του Εφόρου, που χορηγείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19, που ισχύει και στην περίπτωση των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου, αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ήδη κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία και επιζητεί την επέκταση των εργασιών της σε άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, οφείλει να υποβάλει αίτηση στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τύπο και να καταβάλει το καθορισμένο τέλος. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα.

(3) Ο Έφορος χορηγεί την άδεια επεκτάσεως των ασφαλιστικών εργασιών μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση—

(α) Είναι εξουσιοδοτημένη στην έδρα της να ασκεί εργασίες στον κλάδο ή τους κλάδους που αφορά η αίτηση επεκτάσεως εργασιών

(β) κατέχει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 73 του παρόντος Νόμου·

(γ) έχει καταβάλει την τυχόν υφιστάμενη διαφορά μεταξύ του ελάχιστου ορίου εγγυητικού κεφαλαίου, που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου για την άσκηση του συγκεκριμένου κλάδου ή κλάδων, σε περίπτωση που το όριο αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήδη κατέχει.

(4) Εφόσον ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις προβαίνει σε τροποποίηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που είχε προηγουμένως χορηγηθεί και εκδίδει νέο έντυπο άδειας, κατά τον καθορισμένο τύπο.

Χωριστή διαχείριση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί στη Δημοκρατία παράλληλα εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στον Κλάδο Ζωής

28. Αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε στη Δημοκρατία εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής, κατόπιν άδειας που της χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου Νόμου, δύναται να συνεχίσει την παράλληλη άσκηση εργασιών και στους δύο αυτούς Κλάδους, νοουμένου ότι οι ασφαλιστικές εργασίες στον κάθε Κλάδο θα τελούν υπό χωριστή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου.

Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στην Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

29.—(1) Οι διατάξεις των άρθρων 25 έως 28 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατά πάντα και προκειμένου περί της ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από την Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου.

(2) Σε περίπτωση εν τούτοις προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από την Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, θα διέπεται από τις διατάξεις του Πέμπτου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, άρθρα 32 έως 35 του παρόντος Νόμου.

Διατάξεις που θα ισχύουν αναφορικά με την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

30. Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, σε ότι αφορά την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιπρόσθετα από τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 28 του παρόντος Νόμου, θα ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Εάν μία αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει παράλληλα τέτοιες εργασίες και σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στην επιχείρηση αυτή ο Έφορος δύναται, κατ' αίτησή της να της χορηγήσει την ειδική μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου αυτού·

(β) η αίτηση για χορήγηση της ειδικής αυτής μεταχείρισης υποβάλλεται προς τον Έφορο και προς όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία η επιχείρηση αυτή ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ασφαλιστικές εργασίες·

(γ) ο Έφορος εκδίδει την απόφασή του προς χορήγηση της ειδικής αυτής μεταχείρισης εκ συμφώνου με τις λοιπές αρμόδιες εποπτικές αρχές, προς τις οποίες υποβλήθηκε η αίτηση·

(δ) η ειδική μεταχείριση περί της οποίας προβλέπει η παράγραφος (α) του άρθρου αυτού συνίσταται στα ακόλουθα:

(i) το περιθώριο φερεγγυότητας της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 73 του παρόντος Νόμου, θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των δραστηριοτήτων της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., λαμβανομένων υπόψη μόνο των εργασιών που πραγματοποιεί το σύνολο των υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

(ii) θα καταθέτει την εγγύηση, που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου μόνο σε ένα από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες· και

(iii) τα περιουσιακά στοιχεία, που απαρτίζουν το εγγυητικό της κεφάλαιο δύνανται να ευρίσκονται σε οποιοδήποτε από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες·

(ε) στην αίτηση που υποβάλλεται από την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση κατά τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου αυτού, καθορίζεται και η εποπτική αρχή, η οποία θα είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της κατάστασης φερεγγυότητάς της για το σύνολο των εργασιών της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες και μετέχουν στη συμφωνία. Η επιλογή της εποπτικής αρχής ανήκει στην αιτήτρια αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που αιτιολογεί στην αίτησή της, την επιλογή της αυτή. Η επιλεγείσα εποπτική αρχή εξομοιώνεται προς την εποπτική αρχή ενός Κράτους Μέλους, σε ό,τι αφορά την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στο Κράτος αυτό·

(στ) σε περίπτωση κατά την οποία η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση επιλέγει κατά τα ανωτέρω, ως αρμόδια εποπτική αρχή, την εποπτική αρχή της Δημοκρατίας, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου κατατίθεται στη Δημοκρατία·

(ii) ο Έφορος χορηγεί την ειδική μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου αυτού και ανακοινώνει στις λοιπές εποπτικές αρχές ότι θα εποπτεύει την κατάσταση φερεγγυότητας της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης για το σύνολο των εργασιών της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία η επιχείρηση αυτή ασκεί ασφαλιστικές εργασίες·

(ζ) η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό ειδική μεταχείριση καταργείται συγχρόνως από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός ή περισσοτέρων από αυτά.