Χωριστή διαχείριση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί στη Δημοκρατία παράλληλα εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στον Κλάδο Ζωής

28. Αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε στη Δημοκρατία εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής, κατόπιν άδειας που της χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου Νόμου, δύναται να συνεχίσει την παράλληλη άσκηση εργασιών και στους δύο αυτούς Κλάδους, νοουμένου ότι οι ασφαλιστικές εργασίες στον κάθε Κλάδο θα τελούν υπό χωριστή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου.