Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στην Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

29.—(1) Οι διατάξεις των άρθρων 25 έως 28 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατά πάντα και προκειμένου περί της ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από την Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου.

(2) Σε περίπτωση εν τούτοις προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από την Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, θα διέπεται από τις διατάξεις του Πέμπτου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, άρθρα 32 έως 35 του παρόντος Νόμου.