Διατάξεις που θα ισχύουν αναφορικά με την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

30. Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, σε ότι αφορά την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιπρόσθετα από τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 28 του παρόντος Νόμου, θα ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Εάν μία αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει παράλληλα τέτοιες εργασίες και σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στην επιχείρηση αυτή ο Έφορος δύναται, κατ' αίτησή της να της χορηγήσει την ειδική μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου αυτού·

(β) η αίτηση για χορήγηση της ειδικής αυτής μεταχείρισης υποβάλλεται προς τον Έφορο και προς όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία η επιχείρηση αυτή ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ασφαλιστικές εργασίες·

(γ) ο Έφορος εκδίδει την απόφασή του προς χορήγηση της ειδικής αυτής μεταχείρισης εκ συμφώνου με τις λοιπές αρμόδιες εποπτικές αρχές, προς τις οποίες υποβλήθηκε η αίτηση·

(δ) η ειδική μεταχείριση περί της οποίας προβλέπει η παράγραφος (α) του άρθρου αυτού συνίσταται στα ακόλουθα:

(i) το περιθώριο φερεγγυότητας της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 73 του παρόντος Νόμου, θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των δραστηριοτήτων της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., λαμβανομένων υπόψη μόνο των εργασιών που πραγματοποιεί το σύνολο των υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

(ii) θα καταθέτει την εγγύηση, που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου μόνο σε ένα από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες· και

(iii) τα περιουσιακά στοιχεία, που απαρτίζουν το εγγυητικό της κεφάλαιο δύνανται να ευρίσκονται σε οποιοδήποτε από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες·

(ε) στην αίτηση που υποβάλλεται από την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση κατά τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου αυτού, καθορίζεται και η εποπτική αρχή, η οποία θα είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της κατάστασης φερεγγυότητάς της για το σύνολο των εργασιών της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες και μετέχουν στη συμφωνία. Η επιλογή της εποπτικής αρχής ανήκει στην αιτήτρια αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που αιτιολογεί στην αίτησή της, την επιλογή της αυτή. Η επιλεγείσα εποπτική αρχή εξομοιώνεται προς την εποπτική αρχή ενός Κράτους Μέλους, σε ό,τι αφορά την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στο Κράτος αυτό·

(στ) σε περίπτωση κατά την οποία η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση επιλέγει κατά τα ανωτέρω, ως αρμόδια εποπτική αρχή, την εποπτική αρχή της Δημοκρατίας, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου κατατίθεται στη Δημοκρατία·

(ii) ο Έφορος χορηγεί την ειδική μεταχείριση που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου αυτού και ανακοινώνει στις λοιπές εποπτικές αρχές ότι θα εποπτεύει την κατάσταση φερεγγυότητας της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης για το σύνολο των εργασιών της στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στα οποία η επιχείρηση αυτή ασκεί ασφαλιστικές εργασίες·

(ζ) η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό ειδική μεταχείριση καταργείται συγχρόνως από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός ή περισσοτέρων από αυτά.