Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου αυτού

31. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ισχύουν μόνο σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της.