Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση

25.—(1) Μία αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία με τη μορφή υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας που εγγράφεται δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, κατόπιν άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, που της χορηγείται από τον Έφορο και της επιτρέπει τη διεξαγωγή εργασιών σε συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους, όπως αυτοί καθορίζονται στα δύο Παραρτήματα, Πρώτο και Δεύτερο, που συνάπτονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο. Επί της υποβαλλόμενης αιτήσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου.

(3) Η χορήγηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου.