Χωριστή διαχείριση ασφαλιστικής εταιρείας, που ασκεί παράλληλα εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στον Κλάδο Ζωής

24.—(1) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής, κατόπιν άδειας που της χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου Νόμου, δύναται να συνεχίσει την παράλληλη άσκηση εργασιών και στους δύο αυτούς Κλάδους, νοουμένου ότι οι ασφαλιστικές εργασίες στον κάθε Κλάδο θα τελούν υπό χωριστή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 88 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού περί χωριστής διαχείρισης εφαρμόζονται και στην περίπτωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει της επιφυλάξεως που τίθεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου.

(3) Η χωριστή διαχείριση, που επιβάλλει το άρθρο αυτό, επάγεται οργάνωση της ασφαλιστικής εταιρείας κατά τρόπο ώστε οι δραστηριότητες της στον Κλάδο Γενικής Φύσεως να είναι χωριστές από αυτές του Κλάδου Ζωής, ώστε—

(α) Να μην παραβλάπτονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων του ενός ή του άλλου Κλάδου από την παράλληλη άσκηση εργασιών και στους δύο αυτούς Κλάδους και ειδικότερα, τα οφέλη της εταιρείας από τις δραστηριότητες στον Κλάδο Ζωής να τα καρπούνται μόνο οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο αυτό, ως εάν η δραστηριότητα των ασφαλίσεων Κλάδου Γενικής Φύσεως δεν ασκείτο από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία· και

(β) να μην επιβαρύνεται ο Κλάδος Ζωής με οποιοδήποτε τρόπο από την ικανοποίηση των ελάχιστων οικονομικών απαιτήσεων για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και αντιστρόφως, όπως οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα αναφορικά με το περιθώριο φερεγγυότητας:

Νοείται ότι, κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής και ικανοποιεί τις ελάχιστες οικονομικές απαιτήσεις, δύναται, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Έφορο, να διαθέσει στον ένα Κλάδο όσα από τα υπαρκτά στοιχεία του περιθωρίου φερεγγυότητας του άλλου Κλάδου εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα, ο δε Έφορος προβαίνει σε ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο Κλάδων.

(4) Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του περιθωρίου φερεγγυότητας σε έναν από τους δύο Κλάδους, Γενικής Φύσεως ή Ζωής, όπως το περιθώριο αυτό καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος επιβάλλει στον κλάδο αυτό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του παρόντος Νόμου μέτρα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του άλλου Κλάδου. Τα μέτρα αυτά, κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, δύνανται να περιλαμβάνουν και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τον ένα Κλάδο στον άλλο, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Εφόρου.