Άδεια προς επέκταση των εργασιών κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλο ή άλλους κλάδους

23.—(1) Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας εκτός δυνάμει σχετικής άδειας του Εφόρου, που χορηγείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών και επιζητεί την επέκταση των εργασιών της σε άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, οφείλει να υποβάλει αίτηση στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τύπο, και να καταβάλει το καθορισμένο τέλος. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα.

(3) Ο Έφορος χορηγεί την άδεια επεκτάσεως των εργασιών μόνον εφόσον ικανοποιηθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία—

(α) Κατέχει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα 67 και 68 όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες και στο άρθρο 68Α όσον αφορά τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις· και

(β) έχει καταβάλει την τυχόν υφιστάμενη διαφορά μεταξύ του ελάχιστου ορίου εγγυητικού κεφαλαίου, που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου για την άσκηση του συγκεκριμένου κλάδου ή κλάδων, σε περίπτωση που το όριο αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήδη κατέχει η εταιρεία.

(4) Εφόσον ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις προβαίνει σε τροποποίηση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που είχε χορηγηθεί στην αιτήτρια εταιρεία, και εκδίδει νέο έντυπο άδειας, κατά τον καθορισμένο τύπο.