Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε αλληλοασφαλιστικό οργανισμό

22.—(1) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται και επί της άδειας ασκήσεως εργασιών αλληλοασφαλιστικών οργανισμών.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί αλληλοασφαλιστικών οργανισμών—

(α) Το καταστατικό των οποίων προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής συμπληρωματικών εισφορών ή μείωσης των προβλεπόμενων παροχών και, προκειμένου μόνο περί των ασφαλίσεων του Κλάδου Ζωής, τη δυνατότητα εξασφάλισης δέσμευσης για παροχή οικονομικής βοήθειας από τρίτους·

(β) οι οποίοι δεν καλύπτουν κινδύνους αναφορικά με αστική ευθύνη, εκτός εάν οι κίνδυνοι αυτοί καλύπτονται ως δευτερεύοντες και παρεπόμενοι, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, ούτε κινδύνους που εμπίπτουν στον κλάδο πιστώσεων και στον κλάδο εγγυήσεων·

(γ)  των οποίων, το ύψος του εισοδήματος από εισφορές δεν υπερβαίνει -

(i) Αναφορικά με εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως, το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (Є5.000.000) κατ’ έτος· και

(ii) αναφορικά με εργασίες του Κλάδου Ζωής, το ισότιμο σε λίρες των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (Є5.000.000) κατ’ έτος για τρία συνεχόμενα έτη. Στην  περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από το επόμενο (τέταρτο) έτος.

(δ) των οποίων το ήμισυ τουλάχιστο του ετήσιου εισοδήματος, από εισφορές μόνον όσον αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, προέρχεται από εισφορές προσώπων που είναι μέλη του.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εμποδίζουν έναν αλληλοασφαλιστικό οργανισμό να υποβάλλει αίτηση για να λάβει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών ή να εξακολουθήσει να διαθέτει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών βάσει του παρόντος Νόμου.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η επιχείρηση δεν ασκεί καμμιά ασφαλιστική εργασία στον Κλάδο Ζωής ή στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, εκτός των εργασιών που εμπίπτουν στον κλάδο 18 του Κλάδου Γενικής Φύσεως που αναφέρεται στο Μέρος Α του Πρώτου Παραρτήματος·

(β) η δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής περιορίζεται αποκλειστικά σε τοπικά πλαίσια και συνίσταται μόνο σε παροχή υπηρεσιών σε είδος· και

(γ) το ετήσιο ποσό των εισφορών της επιχείρησης αυτής, που εισπράττονται βάσει της δραστηριότητας παροχής βοήθειας σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν υπερβαίνει το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Є200.000).