Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστιών εργασιών σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση

26. Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δε χορηγείται από τον Έφορο σε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση εκτός εάν αυτός ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβληθεί έγκυρη κατά νόμο αίτηση, συνυποβλήθηκαν τα αναγκαία έγγραφα και καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος·

(β) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση είναι εξουσιοδοτημένη στην έδρα της στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους που αναφέρονται στην αίτηση της για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών εντός της Δημοκρατίας-

(γ) έχει διορίσει γενικό αντιπρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος Νόμου-

(δ) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση έχει στην έδρα της καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ίσο τουλάχιστο με το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου-

(ε) διαθέτει στη Δημοκρατία στοιχεία του ενεργητικού της για ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ήμισυ του ελάχιστου ορίου εγγυητικού κεφαλαίου, που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου και έχει καταθέσει στη Δημοκρατία το ένα τέταρτο του ελάχιστου αυτού ορίου ως εγγύηση, κατά τα οριζόμενα στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου·

(στ) έχει υποβάλει τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που διαλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται από Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(ζ) έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι—

(i) θα διαθέτει περιθώριο φερεγγυότητας αναφορικά με τις εργασίες του υποκαταστήματος ή της αντιπροσωπείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του παρόντος Νόμου-

(ii) εντός δύο μηνών από της χορηγήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, θα έχει δημιουργήσει στη Δημοκρατία κατάλληλη διοικητική και λογιστική οργάνωση, που θα της παρέχει τη δυνατότητα να καταρτίζει λογαριασμούς για τις εργασίες της που διεξάγονται στη Δημοκρατία και να τηρεί στη Δημοκρατία τα απαιτούμενα στοιχεία για τις εργασίες αυτές-

(iii) θα δημιουργεί και επενδύει τα απαιτούμενα τεχνικά αποθέματα αναφορικά με τις διεξαγόμενες στη Δημοκρατία εργασίες της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος Νόμου-

(iv) το υποκατάστημα ή η αντιπροσωπεία, εφόσον ασκεί ασφαλιστικούς κλάδους οι οποίοι καθίστανται διά νόμου υποχρεωτικοί, αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας και πριν την έναρξη των εργασιών της στη Δημοκρατία, θα ενταχθεί κατόπιν συμφωνίας σε ταμείο ασφαλιστών ή άλλο παρόμοιο οργανισμό αναγνωριζόμενο ή προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία· και

(ν) προκειμένου περί επιχειρήσεως που θα διεξάγει εργασίες στον Κλάδο Ζωής ή ασφαλιστικές εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως και η οποία προτίθεται να εκδίδει συμβόλαια που καλύπτουν κινδύνους στους κλάδους ατυχημάτων και ασθενειών με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, θα διορίσει εσωτερικό αναλογιστή που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου και μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της ενάρξεως των εργασιών της, εντεταλμένο αναλογιστή, που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος Νόμου·

(η) η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση θα παρέχει εχέγγυα ότι θα ασκεί τις εργασίες της στη Δημοκρατία σύμφωνα με υγιείς ασφαλιστικές αρχές και κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη·

(θ) προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης,  έχει διορίσει εντεταλμένο αναλογιστή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της ενάρξεως των εργασιών της, ο οποίος διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 97·

(θ) σε περίπτωση προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησης της και, προκειμένου περί επιχείρησης πουσκοπό έχει την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο ευθύνης από μηχανοκίνητα οχήματα, η επιχείρηση προβαίνει στον διορισμό αντιπροσώπου για διακανονισμό απαιτήσεων σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός της ∆ημοκρατίας, οι προϋποθέσεις διορισμού και οιαρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται σε Κανονισμούς, ανακοινώνοντας γραπτώς στον Έφορο το όνομα και τη διεύθυνση του.