Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

16.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών τουλάχιστο. Η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112·

(β) δήλωση προσώπου που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) να είναι Θεματοφύλακας ότι δέχεται να κατατίθενται εις αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα· και

(δ) ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.—(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δε δύναται να παραταθεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

Διαφήμιση αμοιβαίου κεφαλαίου

20. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του:

Νοείται ότι εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε η άδεια.