Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

28.—(1) Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται—

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(γ) ολοσχερής καταβολή της τιμής διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112.

(2) Η καταβολή της τιμής των μεριδίων σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

(3) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.—(1) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως προς απόκτηση των μεριδίων ή, εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο του άρθρου αυτού, με βάση την αξία του μεριδίου της ημέρας αυτής.

(2) Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε μεριδίου διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το επόμενο άρθρο αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37.

Διάθεση μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω αντιπροσώπων της.

(2) Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, μόνο τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργατικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

(3) Η δυνατότητα διάθεσης μεριδίων μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων μέσω αντιπροσώπου.

(4) Ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ευθύνεται έναντι της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του.

Καταβολή τιμής μεριδίων

31.—(1) Η καταβολή της τιμής διαθέσεως του μεριδίου διενεργείται κατά κανόνα στο Θεματοφύλακα, δεν αποκλείεται όμως να γίνει και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε αντιπρόσωπο της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης του μεριδίου καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, αυτή οφείλει να καταθέσει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα. Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζημιώσει· την ίδια ευθύνη φέρει η Εταιρεία Διαχειρίσεως αν ο αντιπρόσωπος της παραλείψει ή καθυστερήσει την καταβολή.

Αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο

32. Η αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.