Κατάρτιση Κανονισμού

33.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.

Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστο—

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα·

(β) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στα πλαίσια των διατάξεων του Κεφαλαίου I του Μέρους VI του παρόντος Νόμου και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του, στα πλαίσια του άρθρου 111·

(γ) το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του·

(ε) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων-

(στ) την αμοιβή που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακά του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών

(ζ) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως από το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών·

(η) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου και την πολιτική που θα ακολουθεί για τη διανομή των προσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 113·

(θ) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων

(ι) μνεία της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά πόσο αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας-

(κ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13·

(λ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 25, 29, 59, 61 και 112, στοιχεία.

(2) Ο Κανονισμός δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, είναι όμως άκυρη κάθε διάταξη που περιέχεται στον Κανονισμό και αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Τροποποίηση του Κανονισμού

35.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα από κοινού.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.—(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση γίνεται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι η δημοσίευση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση Κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού, που τροποποιήθηκαν.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, να ζητήσουν εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί.

Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του, περιέχει όμως οπωσδήποτε τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία που τυχόν καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο, όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά αν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διόρθωση Οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Αν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι αν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων, πρέπει να μνημονεύει τον τόπο στον οποίο διατίθεται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και την ένδειξη ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.