ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Σύσταση Επιτροπής

20.—(1) Συστήνεται επιτροπή εποπτείας για ψυχικά ασθενή πρόσωπα που θα αποκαλείται Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών και η οποία απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και άλλα επτά μέλη.

(2) Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι άμεμπτου χαρακτήρα.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο κατονομάζει ένα από τα μέλη πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει δεύτερη ψήφο.

(4) Η Επιτροπή θα αποτελείται από-

(α) Δύο δικηγόρους εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο δικηγόρων που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ο άλλος είναι Δικηγόρος της Δημοκρατίας και υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα·

(β) δύο ψυχίατρους εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο ιδιωτών ιατρών που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος και υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας·

(γ) έναν ψυχολόγο ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων

(δ) ένα νοσοκόμο ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσοκόμων

(ε) έναν Κοινωνικό Λειτουργό ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών

(στ) έναν εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

(5) Η θητεία της Επιτροπής είναι για τέσσερα χρόνια και υπόκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 22.

(6) Η Επιτροπή έχει δική της στέγη και δικό της προσωπικό. Ο γραμματέας της Επιτροπής είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

21.—(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι πιο κάτω:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου και εντοπίζει τυχόν ατέλειες με σκοπό την προώθηση μέσω των νενομισμένων διαδικα σιών της τροποποίησής του·

(β) υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των κέντρων παροχής νοσηλείας·

(γ) επιθεωρεί τα κέντρα όπου νοσηλεύονται ασθενείς και τους χώρους όπου διαμένουν ή τα κέντρα όπου παρέχεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα μετά τον τερματισμό της νοσηλείας τους·

(δ) παρέχει κάθε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση σχετικά με τις πρόνοιες του Νόμου και τα δικαιώματα των ασθενών

(ε) εξετάζει παράπονα σχετικά με την κράτηση και παροχή νοσηλείας σε οποιοδήποτε κέντρο και υποβάλλει τα ευρήματα και εισηγήσεις στον Υπουργό·

(στ) υποβάλλει συστάσεις προς τον Υπουργό για ανάκληση της άδειας λειτουργίας κέντρου.

(2) Η Επιτροπή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεν επιλαμβάνεται θεμάτων κλινικής ψυχιατρικής.

(3) Η Επιτροπή δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να ρυθμίζει οποιεσ δήποτε από τις αρμοδιότητες της.

Συμπληρωματικές διατάξεις

22.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Επιτροπής παύσει να κατέχει την οργανική θέση που κατείχε κατά το χρόνο του διορισμού του λόγω αφυπηρέτησης ή μετάθεσης σε άλλο υπουργείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Υπουργικό Συμβούλιο τερματίζει το διορισμό του και προβαίνει σε διορισμό νέου μέλους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι, μέχρις ότου τερματιστεί ο διορισμός του και γίνει νέος διορι σμός το μέλος το οποίο αντικαθίσταται συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εβδομάδες. Κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής η θέση θεωρείται κενή και ο διορισμός τερματίζεται.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους, για τους ίδιους λόγους που τερματίζονται οι υπηρεσίες επιτρόπων εμπιστευμάτων. Χωρίς περιορισμό της γενικής αυτής πρόνοιας, το Υπουρ γικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους, αν-

(α) Λόγω ασθένειας δεν είναι σε θέση να μετέχει στις συνεδρίες της Επιτροπής·

(β) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδρίες της Επιτροπής·

(γ) η συμπεριφορά του αποδεδειγμένα αντίκειται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής.

(3) Μέλος της Επιτροπής δύναται να υποβάλει οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτηση απευθυνόμενη προς το Υπουργικό Συμβούλιο η ισχύς της οποίας αρχίζει σε πέντε (5) εβδομάδες από την ημέρα που υποβάλλεται ή από την ημέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει νέο μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, αν αυτό συμβεί πριν από την εκπνοή των πέντε (5) εβδομάδων.

(4) Κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο, πληρούνται με διορισμό νέων μελών για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω δημιουργίας κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος του μισού.

(5) Για τη λειτουργία της Επιτροπής καταρτίζονται από την ίδια κανονι σμοί οι οποίοι κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Συνεργασία της Επιτροπής με οργανώσεις

23. Η Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, θα συμβουλεύεται και συνεργάζεται με συνδέσμους, οργανώσεις, ιδρύματα και σωματεία που ασχολούνται με θέματα ψυχικά ασθενών.

Μητρώο ιδρυμάτων

24.—(1) Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρε σιών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ψυχικά ασθενών τα οποία λειτουργούσαν κατά την ημέρα της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού.

(2) Μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η Επιτροπή εντάσσει στο μητρώο ιδρύματα, σωματεία, υπηρεσίες και οργανώ σεις κατόπιν υποβολής και εξέτασης σχετικής αίτησης.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανώσεων για ψυχικά ασθενείς δε θα επιτρέπουν την ίδρυση ή τη λειτουργία τους, αν δεν περιληφθούν στο μητρώο της Επιτροπής.