Συμπληρωματικές διατάξεις

22.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Επιτροπής παύσει να κατέχει την οργανική θέση που κατείχε κατά το χρόνο του διορισμού του λόγω αφυπηρέτησης ή μετάθεσης σε άλλο υπουργείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Υπουργικό Συμβούλιο τερματίζει το διορισμό του και προβαίνει σε διορισμό νέου μέλους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι, μέχρις ότου τερματιστεί ο διορισμός του και γίνει νέος διορι σμός το μέλος το οποίο αντικαθίσταται συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εβδομάδες. Κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής η θέση θεωρείται κενή και ο διορισμός τερματίζεται.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους, για τους ίδιους λόγους που τερματίζονται οι υπηρεσίες επιτρόπων εμπιστευμάτων. Χωρίς περιορισμό της γενικής αυτής πρόνοιας, το Υπουρ γικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους, αν-

(α) Λόγω ασθένειας δεν είναι σε θέση να μετέχει στις συνεδρίες της Επιτροπής·

(β) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδρίες της Επιτροπής·

(γ) η συμπεριφορά του αποδεδειγμένα αντίκειται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής.

(3) Μέλος της Επιτροπής δύναται να υποβάλει οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτηση απευθυνόμενη προς το Υπουργικό Συμβούλιο η ισχύς της οποίας αρχίζει σε πέντε (5) εβδομάδες από την ημέρα που υποβάλλεται ή από την ημέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει νέο μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, αν αυτό συμβεί πριν από την εκπνοή των πέντε (5) εβδομάδων.

(4) Κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο, πληρούνται με διορισμό νέων μελών για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω δημιουργίας κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος του μισού.

(5) Για τη λειτουργία της Επιτροπής καταρτίζονται από την ίδια κανονι σμοί οι οποίοι κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση.