Αρμοδιότητες Επιτροπής

21.—(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι πιο κάτω:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου και εντοπίζει τυχόν ατέλειες με σκοπό την προώθηση μέσω των νενομισμένων διαδικα σιών της τροποποίησής του·

(β) υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των κέντρων παροχής νοσηλείας·

(γ) επιθεωρεί τα κέντρα όπου νοσηλεύονται ασθενείς και τους χώρους όπου διαμένουν ή τα κέντρα όπου παρέχεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα μετά τον τερματισμό της νοσηλείας τους·

(δ) παρέχει κάθε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση σχετικά με τις πρόνοιες του Νόμου και τα δικαιώματα των ασθενών

(ε) εξετάζει παράπονα σχετικά με την κράτηση και παροχή νοσηλείας σε οποιοδήποτε κέντρο και υποβάλλει τα ευρήματα και εισηγήσεις στον Υπουργό·

(στ) υποβάλλει συστάσεις προς τον Υπουργό για ανάκληση της άδειας λειτουργίας κέντρου.

(2) Η Επιτροπή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεν επιλαμβάνεται θεμάτων κλινικής ψυχιατρικής.

(3) Η Επιτροπή δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να ρυθμίζει οποιεσ δήποτε από τις αρμοδιότητες της.