Σύσταση Επιτροπής

20.—(1) Συστήνεται επιτροπή εποπτείας για ψυχικά ασθενή πρόσωπα που θα αποκαλείται Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών και η οποία απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και άλλα επτά μέλη.

(2) Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι άμεμπτου χαρακτήρα.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο κατονομάζει ένα από τα μέλη πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει δεύτερη ψήφο.

(4) Η Επιτροπή θα αποτελείται από-

(α) Δύο δικηγόρους εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο δικηγόρων που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ο άλλος είναι Δικηγόρος της Δημοκρατίας και υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα·

(β) δύο ψυχίατρους εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιώτης και επιλέγεται από κατάλογο ιδιωτών ιατρών που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος και υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας·

(γ) έναν ψυχολόγο ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων

(δ) ένα νοσοκόμο ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσοκόμων

(ε) έναν Κοινωνικό Λειτουργό ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών

(στ) έναν εκπρόσωπο των εθελοντικών οργανώσεων ψυχικής υγείας ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

(5) Η θητεία της Επιτροπής είναι για τέσσερα χρόνια και υπόκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 22.

(6) Η Επιτροπή έχει δική της στέγη και δικό της προσωπικό. Ο γραμματέας της Επιτροπής είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος.