Διορισμός κηδεμόνα

19.—(1) Το δικαστήριο δύναται να διορίσει δυνάμει του παρόντος άρθρου και έπειτα από γνωμάτευση του υπεύθυνου ψυχίατρου, κηδεμόνα ασθενούς που έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.

(2) Ο διορισμός γίνεται κατόπιν αίτησης προς το δικαστήριο από το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να διοριστεί κηδεμόνας του ασθενούς.

(3) Πρόσωπα κατάλληλα για διορισμό είναι-

(α) Συγγενής του ασθενούς είτε αυτός περιλαμβάνεται στην απαρίθμηση του εδαφίου (2) του άρθρου 18 είτε όχι·

(β) πρόσωπο με το οποίο ο ασθενής διαμένει ή διέμενε αμέσως προτού εισαχθεί σε κέντρο·

(γ) λειτουργός ευημερίας τον οποίο ο διευθυντής Υπηρεσιών Κοινω νικής Ευημερίας συστήνει για το σκοπό αυτό·

(δ) το πρόσωπο που έχει διοριστεί δυνάμει άλλου νόμου διαχειριστής της περιουσίας του ασθενούς·

(ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κρίνεται από την Επιτροπή κατάλ ληλο για διορισμό κηδεμόνα.

(4) Ο διορισμός κηδεμόνα γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όπου ο ασθενής δεν έχει πλησιέστερο συγγενή εντός της έννοιας του παρόντος Νόμου ή δεν είναι εύλογα πρακτικό να διακριβωθεί κατά πόσο ο ασθενής έχει τέτοιο συγγενή ή ποιός είναι ο συγγενής αυτός·

(β) όπου ο πλησιέστερος συγγενής λόγω ψυχικής ή άλλης διαταραχής ή ασθένειας είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα που ανατίθε νται σ' αυτό δυνάμει του Νόμου·

(γ) όπου ο πλησιέστερος συγγενής του ασθενούς χωρίς εύλογη αιτία αρνείται να υποβάλει αίτηση για την παροχή νοσηλείας στον ασθενή ή να δώσει τη συγκατάθεσή του εκεί όπου τέτοια συγκατάθεση απαι τείται·

(δ) όπου ο πλησιέστερος συγγενής του ασθενούς έχει ασκήσει τις εξου σίες του για απόλυση του ασθενούς από κέντρο, χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη του την ευημερία του ασθενούς·

(ε) όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συγγενών σχετικά με τις πράξεις ή ενέργειες ή προτιθέμενες πράξεις ή ενέργειες του πλησιέστερου συγγενή·

(στ) όπου απαιτείται η παροχή συγκατάθεσης για σκοπούς του Μέρους VI παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλησιέστερος συγγενής.

(5) Ο διορισμός κηδεμόνα δυνάμει του άρθρου αυτού είναι ορισμένης διάρκειας ή για ειδικό μόνο σκοπό και υπόκειται σε παράταση ή τερματισμό από το δικαστήριο για οποιαδήποτε εύλογη αιτία.

(6) Το δικαστήριο ακυρώνει διορισμό κηδεμόνα στις εξής περιπτώσεις:

(α) Όπου διορίζει άλλο πρόσωπο ως κηδεμόνα·

(β) όπου πλησιέστερος συγγενής, του οποίου η ύπαρξη ή ταυτότητα ήταν άγνωστη, εμφανίζεται και ζητά να αναλάβει τις ευθύνες του ως πλησιέστερος συγγενής·

(γ) όπου πλησιέστερος συγγενής που λόγω ανικανότητας όπως αναφέ ρεται στο εδάφιο (4)(β) έχει απαλλαγεί των ευθυνών, έχει καταστεί ικανός να ενεργεί ως πλησιέστερος συγγενής·

(δ) όπου ο ασθενής έχει επανεύρει την ικανότητα να ασκεί υπεύθυνα και ελεύθερα βούληση, ύστερα από σχετική γνωμάτευση από τον υπεύ θυνο ψυχίατρο·

(ε) όπου ο σκοπός για το διορισμό του έχει ακυρωθεί ή εξέλειπε.