Συνεργασία της Επιτροπής με οργανώσεις

23. Η Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, θα συμβουλεύεται και συνεργάζεται με συνδέσμους, οργανώσεις, ιδρύματα και σωματεία που ασχολούνται με θέματα ψυχικά ασθενών.