Μητρώο ιδρυμάτων

24.—(1) Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρε σιών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ψυχικά ασθενών τα οποία λειτουργούσαν κατά την ημέρα της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού.

(2) Μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η Επιτροπή εντάσσει στο μητρώο ιδρύματα, σωματεία, υπηρεσίες και οργανώ σεις κατόπιν υποβολής και εξέτασης σχετικής αίτησης.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανώσεων για ψυχικά ασθενείς δε θα επιτρέπουν την ίδρυση ή τη λειτουργία τους, αν δεν περιληφθούν στο μητρώο της Επιτροπής.