ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Δήλωση λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού και πιστοποιητικό λειτουργίας

8.-(1) Πριν τη λειτουργία οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για τη λειτουργία της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διευθυντή της σχολής,

(β) ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής,

(γ) περιγραφή του διδακτηρίου και του εξοπλισμού της σχολής, και

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.

(2) Όταν υποβληθεί η δήλωση για λειτουργία ιδιωτικής σχολής χορού σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός, αν ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, την καταχωρεί στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού που τηρείται στο Υπουργείο και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο για την καταχώρηση αυτή.

(3) Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο ιδιοκτήτης υποχρεούται με έγγραφη δήλωση του, που υποβάλλεται προς τον Υπουργό σε επτά ημέρες από τη μεταβολή, να δηλώσει τη μεταβολή αυτή με πλήρη αιτιολογία και ο Υπουργός προβαίνει στη σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού.

(4) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Όροι λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

9. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργεί αν-

(α) Έπαψαν να υπάρχουν ή διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν από την αρχή οποιοιδήποτε από τους όρους που απαιτούνται δυνάμει Νόμου για την ίδρυση της ή

(β) η λειτουργία της σχολής είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη ή

(γ) έγιναν συστηματικές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει αυτού.

Διδακτήριο

10.-(1) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργεί σε διδακτήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, το οποίο πρέπει να πληρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α)(i) Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας 48 τετραγωνικά μέτρα,

(ii) ελάχιστο ύψος αίθουσας 2,80 μέτρα,

(iii) κατάλληλο δάπεδο αίθουσας από ξύλο ή λινόλεουμ ή από άλλο υλικό που κρίνεται κατάλληλο από τον Υπουργό και το οποίο παρέχει την απαραίτητη ελαστικότητα,

(iv) να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και προϋποθέσεις των δημόσιων σχολείων αναφορικά με την ασφάλεια, αερισμό, φωτισμό και θερμοκρασία και

(v) σε κάθε μαθητή να αναλογεί ελάχιστο εμβαδό χώρου τριών τετραγωνικών μέτρων͘

(β) να διαθέτει-

(i) πιάνο ή μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου και μπάρες, όπου είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία,

(ii) αίθουσα αναμονής,

(iii) αποδυτήρια με αποχωρητήρια, νιπτήρες και καταιονητήρες για χρήση από τους μαθητές της σχολής,

(iv) κιβώτιο πρώτων βοηθειών,

(v) έξοδο κινδύνου και

(vi) πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού διαθέτει παράρτημα, αυτό πρέπει πριν από τη λειτουργία του να δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη και αν, ύστερα από επιθεώρηση, κριθεί ότι πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, τότε μπορεί να λειτουργήσει.

(2) Κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, καθορίζουν ειδικότερα τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν τα διδακτήρια κάθε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού.

Εξοπλισμός

11. Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την ορθή διδασκαλία του έντεχνου χορού.

Εσωτερικοί Κανονισμοί

12.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τον Υπουργό.

(2) Ο εσωτερικός κανονισμος καθορίζει-

(α) Την εσωτερική λειτουργία της σχολής,

(β) τις εγγραφές, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, την κατάταξη και την πειθαρχία των μαθητών,

(γ) τις ημέρες των εργασιών, των εορτών και των αργιών της σχολής,

(δ) τον τύπο των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών και

(ε) τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.

Τέλη, δίδακτρα

13.-(1) Ο καθορισμός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη κάθε ιδιωτικής σχολής χορού κάθε χρόνο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση τρεις τουλάχιστο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους:

Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων κοινοποιούνται και εγκρίνονται από τον Υπουργό.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή πρόσωπο που έχει εντολή από τον ιδιοκτήτη δεν μπορεί να απαιτήσει δίδακτρα, τέλη ή άλλα δικαιώματα ψηλότερα από αυτά που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Ο ιδιοκτήτης ή πρόσωο που έχει εντολή από τον ιδιοκτήτη οφείλει να εκδίδει απόδειξη από αριθμημένο διπλότυπο για κάθε είσπραξη διδάκρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων.

(4) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας της σχολής.

Επιθεώρηση

14.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, υποχρεούνται να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε χρόνο λειτουργεί η σχολή στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις για επιθεώρηση και εξακρίβωση-

(α) Της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής,

(β) της χρησιμοποίησης του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού,

(γ) των τυχόν ελλείψεων και των μέτρων που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για τη συμπλήρωση τους και για αρτιότερη λειτουργία της σχολής,

(δ) της τήρησης των σχετικών κανονισμών,

(ε) της καταλληλότητας του διδακτηρίου και

(στ) της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

(3) Σε περίπτωση που η έκθεση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει επίκριση για οποιοδήποτε θέμα απ’ αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη ή στο διευθυντή της σχολής και τον καλεί μέσα σε τακτή προθεσμία να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του και η μη συμμόρφωση αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21.

Αρχείο

15.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να τηρείται αρχείο (μαθητολόγιο, μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού) από την ίδρυση μέχρι την κατάργηση της σχολής.

(2) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο παραδίνεται υποχρεωτικά και εξακολουθεί να τηρείται από το νέο ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης

16. Οι ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού δεν παρέχουν τίτλους σπουδών αλλά απλές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φοίτησης.