Εσωτερικοί Κανονισμοί

12.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τον Υπουργό.

(2) Ο εσωτερικός κανονισμος καθορίζει-

(α) Την εσωτερική λειτουργία της σχολής,

(β) τις εγγραφές, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, την κατάταξη και την πειθαρχία των μαθητών,

(γ) τις ημέρες των εργασιών, των εορτών και των αργιών της σχολής,

(δ) τον τύπο των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών και

(ε) τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.