Όροι λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

9. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργεί αν-

(α) Έπαψαν να υπάρχουν ή διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν από την αρχή οποιοιδήποτε από τους όρους που απαιτούνται δυνάμει Νόμου για την ίδρυση της ή

(β) η λειτουργία της σχολής είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη ή

(γ) έγιναν συστηματικές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει αυτού.