Δήλωση λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού και πιστοποιητικό λειτουργίας

8.-(1) Πριν τη λειτουργία οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για τη λειτουργία της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διευθυντή της σχολής,

(β) ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής,

(γ) περιγραφή του διδακτηρίου και του εξοπλισμού της σχολής, και

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.

(2) Όταν υποβληθεί η δήλωση για λειτουργία ιδιωτικής σχολής χορού σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός, αν ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, την καταχωρεί στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού που τηρείται στο Υπουργείο και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο για την καταχώρηση αυτή.

(3) Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο ιδιοκτήτης υποχρεούται με έγγραφη δήλωση του, που υποβάλλεται προς τον Υπουργό σε επτά ημέρες από τη μεταβολή, να δηλώσει τη μεταβολή αυτή με πλήρη αιτιολογία και ο Υπουργός προβαίνει στη σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού.

(4) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).