ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού

3. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη Δημοκρατία, εκτός αν τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Δήλωση ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

4. Πριν την ίδρυση οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για την ίδρυση της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την επωνυμία της σχολής,

(β) την έδρα της σχολής,

(γ) τα είδη του προσφερόμενου χορού,

(δ) όνομα, επώνυμο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών ή προκειμένου

για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του,

(ε) [Καταργήθηκε]

(στ) [καταργήθηκε]

(ζ) το επάγγελμα του ιδιοκτήτη, ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο τους σκοπούς του, και

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.

Όροι ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

5.-(1) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους,

(β) από μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(γ) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη εντιμότητας,

(δ) από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο εκπαιδευτικό λειτουργό που απολύθηκε λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

(ε) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού,

(στ) από νομικό πρόσωπο, αν αυτό δεν περιλαμβάνει στους σκοπούς του την προώθηση ή την ασχολία με το χορό.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους μπορεί, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού κατόπιν άδειας χορηγουμένης από τον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.

Επωνυμία

6.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει επωνυμία που-

(α) Να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο της σχολής, όπως “Ακαδημία”, Ακαδημαϊκό”, “Ανωτέρα” και

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολών.

(2) Η επωνυμία δεν πρέπει να περιέχει λέξεις όπως “Εθνικό” και “Παγκύπριο”.

(3) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερες σχολές του ίδιου ιδιοκτήτη.

(4) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει πριν την επωνυμία να φέρει τις λέξεις “Ιδιωτική Σχολή”, που να εμφανίζονται στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει.

(5) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της επωνυμίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την υποβολή τη δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 ή τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5.

Καταχώρηση δήλωσης και έκδοση πιστοποιητικού

7.-(1) Όταν υποβληθεί η δήλωση για την ίδρυση ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Υπουργός, αν ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, την καταχωρεί στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού που τηρείται στο Υπουργείο και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο για την καταχώρηση αυτή. Η εγγραφή γνωστοποιείται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού θεωρείται ότι ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί απόδειξη της ίδρυσης της σχολής.