Δήλωση ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

4. Πριν την ίδρυση οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για την ίδρυση της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την επωνυμία της σχολής,

(β) την έδρα της σχολής,

(γ) τα είδη του προσφερόμενου χορού,

(δ) όνομα, επώνυμο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών ή προκειμένου

για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του,

(ε) [Καταργήθηκε]

(στ) [καταργήθηκε]

(ζ) το επάγγελμα του ιδιοκτήτη, ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο τους σκοπούς του, και

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.