Όροι ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

5.-(1) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους,

(β) από μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(γ) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη εντιμότητας,

(δ) από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο εκπαιδευτικό λειτουργό που απολύθηκε λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

(ε) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού,

(στ) από νομικό πρόσωπο, αν αυτό δεν περιλαμβάνει στους σκοπούς του την προώθηση ή την ασχολία με το χορό.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους μπορεί, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού κατόπιν άδειας χορηγουμένης από τον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.