Επωνυμία

6.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει επωνυμία που-

(α) Να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο της σχολής, όπως “Ακαδημία”, Ακαδημαϊκό”, “Ανωτέρα” και

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολών.

(2) Η επωνυμία δεν πρέπει να περιέχει λέξεις όπως “Εθνικό” και “Παγκύπριο”.

(3) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερες σχολές του ίδιου ιδιοκτήτη.

(4) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει πριν την επωνυμία να φέρει τις λέξεις “Ιδιωτική Σχολή”, που να εμφανίζονται στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει.

(5) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της επωνυμίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την υποβολή τη δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 ή τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5.