ΜΕΡΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

7.-(1) Καθιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8.

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος αυτού ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας.

(3) Μέλη του Συμβουλίου είναι-

(α) ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του·

(β) ο προϊστάμενος του Κέντρου Αίματος·

(γ) λειτουργός του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των Τραπεζών Αίματος·

(δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Αιματολογικής Εταιρείας Κύπρου·

(στ) ο Ιατρικός Διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας·

(ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων·

(η) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας·

(θ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)· και

(ι) ένα (1) πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

(4) Το Συμβούλιο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

(5) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άνευ αμοιβής.

(6) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται τουλάχιστο ανά τρίμηνο και σε αυτές δύνανται να παραστούν και άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου αν αυτό κριθεί από το Συμβούλιο αναγκαίο.

(7) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι νόμιμα συγκροτημένες αν παρευρίσκονται σε αυτές το ήμισυ των μελών συν ένας.

(8) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο αντιπρόεδρος έχει δεύτερη ψήφο όπου παρουσιάζεται ισοψηφία.

(9) [Διαγράφηκε].

(10) Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων περιλαμβανομένων-

(α) Της σύγκλησης των συνεδριάσεων·

(β) του είδους και χρόνου επίδοσης ειδοποιήσεων για τις συνεδριάσεις·

(γ) των ακολουθούμενων διαδικασιών κατά τις συνεδριάσεις·

(δ) της τήρησης πρακτικών· και

(ε) άλλων συναφών.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

8.Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο, αναφορικά με-

(α) τον καθορισμό της πολιτικής αιμοδοσίας·

(β) τις διαδικασίες αιμοδοσίας, επεξεργασίας, διανομής και διαχείρισης του αίματος στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων·

(γ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας·

(δ) την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων· και

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για το οποίο η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να συμβουλευθεί το Συμβούλιο.

Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

9.-(1) Το Συμβούλιο, για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, δύναται να προβαίνει  στη σύσταση εξειδικευμένων επιστημονικών επιτροπών και υπεπιτροπών.

(2) Το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού Υγείας δύναται να εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ή υπεπιτροπών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).